Λατινικά Θεωρητικής κατεύθυνσης Β’ λυκείου

Λατινικά Θεωρητικής κατεύθυνσης Β’ λυκείου: ερωτήσεις γραμματολογικού περιεχομένου και απαντήσεις, παράθεση των κειμένων με τις πηγές τους και πιστή απόδοσή τους στη νέα ελληνική, λεξιλογικός και γραμματικός σχολιασμός, θεωρία γραμματικής και συντακτικού με τη μορφή πινάκων και διαγραμμάτων, συγκεντρωτικοί πίνακες με τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων ανά κεφάλαιο, ερμηνεία και ανάλυση των γραμματικών φαινομένων, λεπτομερής συντακτική ανάλυση των κειμένων, κριτήρια αξιολόγησης, ώστε να είναι πληρέστερη η εξάσκηση των μαθητών, συμπληρωματικές ασκήσεις για εμπέδωση φαινομένων και για τη σωστή εκμάθηση της λατινικής γλώσσας προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του εξεταζομένου μαθήματος.