Ρητορικά κείμενα

Ρητορικά κείμενα: παράθεση του αρχαίου κειμένου σε λογική και φυσική σειρά και η μεταγραφή του στη νέα ελληνική, ερμηνευτική προσέγγιση, απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου, λεξιλογικές- σημασιολογικές ασκήσεις, ερωτήσεις και απαντήσεις των αντίστοιχων εισαγωγών ,συμπληρωματικές ασκήσεις για εμπέδωση και απαντήσεις που συμπληρώνουν τις αντίστοιχες του σχολικού βιβλίου και βοηθούν στην εμβάθυνση και την προέκταση της διδασκαλίας, κριτήρια αξιολόγησης.